Cộng hưởng item

1. Cộng hưởng item

Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn, thao tác Cộng hưởng sẽ không thể hoàn lại

  • Đến gặp NPC Cộng Hưởng tại Lorencia, toạ độ 142 144.
  • Chọn Giao dịch với NPC Cộng Hưởng

 

 

2. Cách thức tiến hành

  • Đặt 2 Item cùng loại vào cửa sổ giao dịch với NPC Cộng hưởng
  • Item chính cần cộng hưởng lên đặt bên trái
  • Item phụ cần lấy tính năng để sang bên phải
  • Nhấn nút Đồng ý Giao dịch để bắt đầu cộng hưởng.

3. Chi phí:

  • 1 viên Ngọc sáng tạo + 50 triệu zen.

4. Cộng hưởng thành công:

  • Tỷ lệ thành công: 10%
  • Cấp của món đồ được tính bằng tổng 2 món. Giữ nguyên cấp item chính nếu như > +9
  • Dòng tính năng hoàn hảo của item phụ được chuyển qua item chính

5. Cộng hưởng thất bại:

  • Tỷ lệ thất bại: 90%
  • Item phụ bị mất dòng hoàn hảo và cấp độ.

6. Quy định về cộng hưởng

  • Chỉ có thể cộng hưởng 2 item cùng loại: Ví dụ tay Rồng đỏ với tay Rồng đỏ, không thể cộng hưởng tay Rồng đỏ với tay Rồng đen
  • Không thể hoàn lại các item đã tiến hành cộng hưởng.
  • Số dòng hoàn hảo nhận được tối đa: 3 dòng (không kể luck)
  • Không áp dụng với đồ thần